PRIVACYSTATEMENT  Inge Olde Bijvank

Inge Olde Bijvank, gevestigd te Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69704732, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Inge Olde Bijvank met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Inge Olde Bijvank persoonsgegevens verwerkt:

a)    (potentiële) patiënten;

b)   alle overige personen die met Inge Olde Bijvank contact opnemen of van wie Inge Olde Bijvank persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Inge Olde Bijvank verwerkt persoonsgegevens die:

a)    een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b)   met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c)    door een betrokkene worden ingevuld in het e-health portal

 

3. Doeleinden verwerking

Inge Olde Bijvank verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)    het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b)   het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

4. Rechtsgrond

Inge Olde Bijvank verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a)    toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b)   uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c)    een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d)   een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Inge Olde Bijvank kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Inge Olde Bijvank persoonsgegevens verwerken. Inge Olde Bijvank sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

Inge Olde Bijvank deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Inge Olde Bijvank deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 

7. Doorgifte buiten de EER

Inge Olde Bijvank geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Inge Olde Bijvank ervoor zorgt dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Bewaren van gegevens

Inge Olde Bijvank bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Inge Olde Bijvank hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a)    medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b)   (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c)    gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:

d)   5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 

9. Wijzigingen privacystatement

Inge Olde Bijvank kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Inge Olde Bijvank gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

 

U hebt het recht Inge Olde Bijvank te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Inge Olde Bijvank door een e-mailbericht te sturen naar inge@ppi.amsterdam. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Inge Olde Bijvank persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Inge Olde Bijvank door een e-mailbericht te sturen naar inge@ppi.amsterdam. Een klacht tracht Inge Olde Bijvank naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Sluit Menu