Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden 

Format C

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Inge Olde Bijvank BIG-registraties: 89923192116

Overige kwalificaties: 69923192125

Basisopleiding: orthopedagogiek

Persoonlijk e-mailadres: ioldebijvank@hotmail.com

AGB-code persoonlijk: 94103773

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologen Praktijk Inge

E-mailadres: inge@ppi.amsterdam KvK nummer: 69704732

Website: www.ppi.amsterdam AGB-code praktijk: 94063679


2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. 

Categorie A

Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Mijn psychotherapie praktijk richt zich voornamelijk op het geven van psychotherapie, i.h.b. schematherapie, aan mensen met langer bestaande klachten voortkomend uit hun persoonlijkheid. Daarbij kunnen ook depressies, angststoornissen, trauma’s en relatieproblemen horen. Tevens gebruik ik systeemtherapie, wanneer ik partners of andere familieleden betrek bij de behandeling. Ik ben geregistreerd systeemtherapeut NVRG. Ik gebruik EHealth in beperkte mate. Ik heb 1x per 2 weken intervisie. Mijn algemene visie kenmerkt zich door het hebben van persoonlijke aandacht voor mijn cliënten en collega’s


3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag

Pervasief

Depressie

Angst

Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen


4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Inge Olde Bijvank

BIG-registratienummer: 89923192116

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Inge Olde Bijvank

BIG-registratienummer: 89923192116


5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk


5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): 


Saskia van Manen, GZ psycholoog/ psychotherapeut i.o 39061279230

Debbie Dankoor, GZ psycholoog/ psychotherapeut 29918470225

Carmen van den Eerenbeemt, GZ psycholoog/ psychotherapeut 59914163416

Jessica Krabbendam, GZ psycholoog/ psychotherapeut i.o 69058434125 

Corine Timmer, GZ psycholoog/ psychotherapeut 09923637916

Kim de Nie, GZ psycholoog/ psychotherapeut 89918959116 

Jasmijn Verhoef, GZ psycholoog 49919585525

Dieuwertje Stegeman, GZ psycholoog 19918215925


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

 

Ik gebruik mijn netwerk voor vragen over de indicatie voor therapie, voor intervisie vragen en voor psychiatrische consultatie. Mijn netwerk bestaat uit: mijn directe collega’s in Hilversum en collega’s uit mijn intervisiegroepen voor consultatie en verwijzing, voor vragen over het verloop van de behandeling, vragen over de therapeutische relatie, indicatie voor psychotherapie.

Met huisartsen over de verwijzing; bij complicaties; medicatie.

Ik overleg indien nodig met GGZ instellingen voor deeltijd psychotherapie of voor klinische opname of een uitgebreid psychologisch onderzoek.


5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

 

Huisartsenpost van de betreffende huisarts (staat op de telefoonbeantwoorder van de huisarts). Deze kan verwijzen naar de crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik in het algemeen geen behandelingen doe die crisogeen zijn. Mocht mijn client in crisis raken dan bespreek ik dit en verwijs dan naar de huisarts voor verwijzing naar de Crisisdienst. Alleen de huisarts kan de crisisdienst inschakelen.


5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

 

Ik leer in mijn samenwerking met mijn zelfstandig werkende collega’s: Jasmijn Verhoe, Dieuwertje Stegeman. 

Mijn met intervisie groep: Corine Timmer, Kim De Nie, Carmen van den Eerenbeemt, Debbie Dankoor, Jessica Krabbedam en Saskia van Manen. 

Daarnaast volg ik een specifieke intervisie over schematherapie met ervaren schematherapeuten.


5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: 

Door het bespreken van onze casuistiek.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? 

Nee


7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

www.ppi.amsterdam


8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

https://lvvp.info/over/kwaliteit/


9. Klachten- en geschillenregeling


Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): 

de beroepsvereniging: LVVP

Link naar website:

https://lvvp.info/mijn-lvvp/?redirect=de-lvvp-klachten-en-geschillenregeling&postid=22368


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Tijdens vakantie vangen wij elkaars cliënten zoveel mogelijk op door onderlinge afstemming: met mijn directe collega’s: Diewertje Stegeman en Jasmijn Verhoef

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.psychologenhuis.nl/therapeuten

12. Aanmelding en intake

 

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

 

De telefonische aanmelding of aanmelding via de mail komt direct bij mij terecht. Ik ben degene die de intake doet en communiceer zelf via beveiligde mail met de client.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja


13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja


13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: 

Ja


13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

 

Ik ben goed bereikbaar via mail en telefoon, ik geef de cliënt een kopie van het behandelplan mee en we evalueren de behandeling via bespreking van de ROM en elk jaar een algehele evaluatie.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

 

Jaarlijkse evaluatie behandelplan en voortgang en bespreken van de ROM. 

Bij Schematherapie worden de vragenlijsten YSQ en SMI ingevuld.


13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

 

Ieder half jaar een evaluatie van de behandeling en gebruik maken van de vragenlijsten van schematherapieen de ROM.

Gedurende de behandeling vraag ik het bij de cliënt na, ook soms meteen na een sessie.


13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Met een vragenlijst over clienttevredenheid.


14. Afsluiting/nazorg

 

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

 

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: 

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): 

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: 

Ja

III. Ondertekening

Naam: Inge Olde Bijvank

Plaats: Muiderberg

Datum: 13-06-2024

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Sluit Menu